ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ᠄ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ···内蒙古电影博物馆:光影的时代记忆

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ᠄ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠯ 2008 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠲᠤᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠶᠢᠲᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ 1500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ 5000 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠫᠢ᠂ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

内蒙古电影博物馆:光影的时代记忆

位于内蒙古自治区呼和浩特市的内蒙古电影博物馆成立于2008年,由几位电影发烧友创办。博物馆收藏了19世纪以来国内外多个类型的电影放映机1500多台(套),电影拷贝约5000部以及电影剧本、剧照、图书等,是目前国内规模较大的民营电影博物馆。
  来源: 新华社

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .