ᠬᠤᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠩᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡ 琥珀中发现亿年前的古雏鸟

ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠩᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠠ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠂ ᠺᠠᠨᠠᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠩᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩ ᠯᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠡᠷᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠽᠧᠦ ᠵᠢᠩ ᠮᠧᠢ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ ᠮᠢᠩ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠂ ᠺᠠᠨᠠᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠢᠺᠧᠯ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠠᠷᠠᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ《ᠭᠠᠩᠧᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 》ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 

琥珀中发现古雏鸟:已有近亿年历史!到底有多珍贵?

新华社北京6月8日电(记者姚友明)记者8日从中国地质大学(北京)了解到,来自中国、加拿大和美国的科学家团队有史以来首次在琥珀中发现雏鸟标本。
  该研究由中国地质大学(北京)邢立达副教授、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所外籍研究员邹晶梅,中国科学院动物所白明副研究员、加拿大萨斯喀彻温省皇家博物馆瑞安·麦凯勒教授等学者共同研究。研究论文发表于国际知名地学刊物《冈瓦纳研究》。
    来源:新华社

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .