ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ《ᠭᠡᠰᠡᠷ··· 新疆尼勒克县首届少儿《格斯尔》说唱比赛

ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ

《 ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ》 ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ ᠤᠨ 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠬᠢᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

新疆尼勒克县首届少儿《格斯尔》说唱比赛

6月7日,由新疆尼勒克县文联主办,尼勒克县文化体育广播影视局协办的“民族团结一家亲·少儿《格斯尔》”说唱比赛在尼勒克县广播电视传媒中心激情开赛。
来源:新疆亚欧网

Posted in ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ|儿童乐园 and tagged .