ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠭᠤ᠋ ·ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ···牧民诗人高·孟克诗集《野草》出版仪式

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠭᠤ᠋ ·ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ 《ᠴᠢᠨᠳᠡᠮᠤᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ》

ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭᠰᠢᠨ ᠤᠢ ᠮᠤᠳᠤᠳ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠢᠰᠢ ᠵᠧᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠨᠡᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠡᠨ ᠵᠤᠭᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ (2) ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 》 (ᠨᠢᠬᠡ )ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠤ᠋ ·ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠵᠢᠨ 《ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠤ》ᠭᠡᠭᠦ ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤ᠋ ·ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠭᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

牧民诗人 高·孟克诗集《野草》出版仪式

近日,牧民诗人 高·孟克诗集《野草》出版仪式在德都蒙古民族文化艺术节暨《德都蒙古研究》期间举办,记者就此采访了牧民诗人 高·孟克。

来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网编译

Posted in ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠮᠤᠷ| 每日嘉宾 and tagged .