ᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠬᠡᠳᠤᠢ ᠦᠰᠬᠥ ᠪᠤᠢ︖你的工资涨了多少?

 

ᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠬᠡᠳᠤᠢ ᠦᠰᠬᠥ ᠪᠤᠢ︖

ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠨᠳᠦᠩ ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ 2017ᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠵᠢᠡᠨ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
  ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠠᠯ ᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦᠩ ᠦᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ  ᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠨᠢ 7.5%᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠨᠢ 12%᠂ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠨᠢ 3% ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠨᠢ 8.0%᠂ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠬᠥ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠨᠢ 12.0%᠂ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠨᠢ 2.0% ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
  2016ᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠡᠳᠤᠢ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠨᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠨᠳᠦᠩ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ  ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮ   ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦᠩ 8% ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ 7.5% ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠂ 0.5ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 7% ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ 8% ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠪᠠ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 8.5% ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ 8.0% ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ ᠃  ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦᠩ 13% ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ 12% ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠂ 1 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 11% ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ 12% ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠪᠠ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 13.5%ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ 12.0% ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 

你的工资涨了多少?

中新网记者梳理发现,今年至少已有山东、山西、内蒙古等地发布了2017年企业工资指导线,为企业给职工调整工资提供了参考依据。
 具体来看,山东工资增长基准线为7.5%,上线为12%,下线为3%;内蒙古基准线为8.0%,预警线为12.0%,下线为2.0%。
 与2016年相比,山西的基准线、上线均有所上调,而山东、内蒙古的企业工资指导线多为持平或下调。
 在基准线方面,山东由8%降为7.5%,下调0.5个百分点;山西由7%上调至8%;内蒙古由8.5%降为8.0%。
 在上线方面,山东由13%降为12%,下调1个百分点;山西由11%上调至12%;内蒙古从13.5%降为12.0%。
  来源:中新网

 
Posted in ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ| 财富信息 and tagged .