ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠺᠠᠯᠼᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ ?晒太阳巧补钙

ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠺᠠᠯᠼᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ ?

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ D ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠮᠦᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 90 %  ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠬᠢ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ D ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ  ᠳᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ D ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ D ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠡᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠃
   ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ
 ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ D ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ 10 ᠄ 00 -14 ᠄ 00 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠠᠰ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠥᠷᠯᠦᠬᠡ ᠡᠷᠲᠠ ᠪᠠ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ  ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ UVA ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ UVB ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ D ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠦᠲᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠮᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ
 ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ D ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠦᠲᠤᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠮᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃
   ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ
 ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠲᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯ ᠵᠡᠬᠦᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠥᠷᠥᠬᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠬᠡᠨ᠎ᠠ
 ᠥᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ  ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠡᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ D ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠤᠬᠡᠬᠦ UVB ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠤᠰᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ
 ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠦᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠤᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠳᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠥᠷᠯᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ

晒太阳巧补钙

阳光照射是公认的维生素D的主要来源,人体90%以上的维生素D来源于阳光照射,饮食中维生素D含量很少,传统中餐中维生素D含量更少,因此增加阳光照射十分必要。如何晒太阳,这还是一个技术活。
            掌握时机
 晒太阳的主要目的是使皮肤接受阳光中紫外线照射来合成维生素D,维生素D的产生速度取决于许多因素,包括肤色、体表照射面积、太阳照射人体角度(站立或平卧),年龄(随着年龄的增加,生产效率降低)。只有紫外线指数是3以上才能产生维生素D,合成维生素D的最好时间在10点和下午2点,此时紫外线直射,影子短于身高,日光浴最好也安排在此时进行,早晨和傍晚的阳光中只有UVA,不含UVB,因此不能合成维生素D,容易使皮肤变老。
            把握强度和时间
 过量紫外线照射不仅使皮肤变黑,也容易使皮肤变老,还增加皮肤癌危险。如何把握时间需个体化,根据皮肤颜色、年龄有所不同,皮肤颜色偏黑的人和肥胖者需要两倍以上时间,北京位于北纬39-41度,每年11月至2月几乎不能合成维生素D;3月至5月和九十月份,需要光照30-60分钟,而在6月至8月,需要20-45分钟光照。如果说每日阳光照射5-10分钟就可以获得1000IU的维生素D,其前提是年轻人、白种人、没有肥胖、夏季、中午、全身充分暴露、卧位晒,并且未抹防晒霜,由此推测,在夏季中午12点,对于穿短袖短裤的黄种北京人,要合成1000IU维生素D可能需要20-30分钟时间,而在春秋季节身穿长袖衣裤,需要1-2小时才能合成1000IU维生素D。
            衣着宜少
 皮肤暴露面积越大,合成维生素D量越多,因此,在环境允许情况下,衣着尽可能少。实际上,即使周围温度较低情况下,阳光照射后人体甚至可以出汗。
            注意防护
 阳光中紫外线过强还会增加白内障发生危险,因此晒太阳时戴副墨镜或者戴顶帽子,遮挡照射眼部的光线,女性如果不愿意面部晒黑,可以遮盖面部。如果增加日光浴时间,需要晒一会儿后涂抹防晒霜,以防晒伤皮肤。
            在户外
 由于室外气温较低,加上有时风大,老年人活动能力差,有些人喜欢在屋里隔着玻璃晒太阳,尽管隔着玻璃也能感受到温暖,但玻璃窗阻断了合成维生素D的UVB,达不到合成维生素D的目的。
            注意补水
 阳光照射后,皮肤及其皮下组织血流量会明显增多,加上通过加温出汗增多,相应地血液中有效血容量相对不足,容易造成脱水甚至晕厥,尤其是年老体弱者,需要及时补充水分,避免脱水。

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .