ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠦᠮᠴᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ···京新高速公路即将全线通车

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠦᠮᠴᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠦᠮᠴᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠯᠢᠨ ᠾᠸ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠤᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠦᠮᠴᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 2582 ᠺᠢᠯᠦᠮᠸᠲ᠋ᠷ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠯᠢᠨ ᠾᠸ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 930 ᠺᠢᠯᠦᠮᠸᠲ᠋ᠷ᠃ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠦᠮᠴᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠪᠦᠬᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠦᠮᠴᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠡᠴᠡ 1300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠺᠢᠯᠦᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

京新高速公路即将全线通车

京新高速公路将于6月30日前建成通车,最后的临河-白疙瘩段各施工单位正抓紧检查各路段配套设施。京新高速(G7,北京至乌鲁木齐)长约2582公里,其中内蒙古境内临河-白疙瘩段全长约930公里。京新高速全线贯通后,从北京通往新疆乌鲁木齐的路程将比现有路程缩短1300多公里。该高速将开辟从新疆霍尔果斯口岸至天津港的最快捷出海通道,成为“一带一路”发展战略中新亚欧大陆桥的重要组成部分。
       来源:新华社

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .