ᠬᠠᠢᠰᠢ ᠵᠧᠤ ᠳ᠋ᠤ《ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠤᠮ ··· 海西德都蒙古文学丛书等出版发行

ᠬᠠᠢᠰᠢ ᠵᠧᠤ ᠳ᠋ᠤ《ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠤᠮ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠰᠢ ᠵᠧᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠡᠨ ᠵᠤᠭᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌(2)ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ《ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ》 ( ᠨᠢᠬᠡ)ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠤ᠋ ·ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠵᠢᠨ《ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠤ》ᠭᠡᠭᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

海西德都蒙古文学丛书(二)暨《德都蒙古研究》(一)发行仪式

近日,青海蒙古族研究会、海西州德都蒙古文化研究会在青海海西举行了德都蒙古文学丛书(二)暨《德都蒙古研究》(一)发行仪式。其中,德都蒙古文学丛书(二)包括诗集、散文集、长篇小说、杂文集、文学作品综合集8本。

  来源:柴达木日报

Posted in ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ |好书推荐 and tagged .