ᠭᠠᠨᠠ  ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠺᠢᠨᠤ᠋ 《 ᠬᠤᠵᠢᠮ》  ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ 戛纳电影节主竞赛单元影片《之后》首映

ᠭᠠᠨᠠ  ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠺᠢᠨᠤ᠋ 《 ᠬᠤᠵᠢᠮ》  ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠺᠢᠨᠤ᠋ 《ᠬᠤᠵᠢᠮ 》 ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠢᠤᠧᠠᠨ ᠬᠠᠢ ᠰᠢᠶᠣᠣ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ )᠂ ᠵᠢᠨ ᠮᠢᠨ ᠰᠢ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ )᠂ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠠᠴᠢ ᠬᠣᠩ ᠱᠠᠩ ᠰᠢᠦ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ) ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠨᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ 70 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣᠲᠣ ᠮᠤᠳᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠺᠢᠨᠣ᠋ 《ᠬᠤᠵᠢᠮ 》  ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠨᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

戛纳电影节主竞赛单元影片《之后》首映

5月22日,影片《之后》的演员权海孝(左一)、金敏喜(左三)、导演洪尚秀(右三)在法国戛纳参加影片红毯首映礼。当日,参与角逐第70届戛纳国际电影节金棕榈奖的主竞赛单元影片《之后》在法国戛纳举行红毯首映礼。
  

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .