ᠨᠤᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠄ ᠳᠦᠷᠦᠬᠡ敖日布手工作品:马蹬

ᠨᠤᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠄ ᠳᠦᠷᠦᠬᠡ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠲᠠᠢ ᠨᠤᠷᠪᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠡᠪᠦᠬᠡ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠦᠬᠡᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠳᠦᠷᠦᠬᠡ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠬᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠤᠳᠤ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠢᠴᠡ ᠨᠠᠷᠢᠯᠠᠭ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

敖日布手工作品:马蹬

马镫是蒙古先民匈奴人创造的,也是察哈尔蒙古族古老传统手工艺。

Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ|民族工艺 and tagged .