ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ 34000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ···我国已建成3.4万余所乡村学校少年宫

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ 34000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠡᠢ

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 21 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠣᠨᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠸᠠᠢ ᠬᠣᠸᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠳᠣᠰᠬᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ 2011 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠦᠪ ᠡᠴᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠵᠢᠪᠦᠷᠢᠳᠣ ᠰᠣᠭᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠳᠣᠰᠬᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠳᠣᠰᠬᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠣ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 34000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠱᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ 2020 ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠳᠣᠰᠬᠣᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠦᠷᠴᠣ᠂ 2000 ᠲᠦᠮᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ

我国已建成3.4万余所乡村学校少年宫

记者从湖南怀化召开的全国乡村学校少年宫项目推进会获悉:自2011年实施中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目以来,全国共建成乡村学校少年宫3.4万余所。预计到2020年,全国各类乡村学校少年宫增至5万所,受益人数达2000万以上。

Posted in ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ|儿童乐园 and tagged .