ᠬᠡᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ买平房

ᠬᠡᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠡᠬᠦᠯᠬᠡᠬᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ 400 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13848493176

买平房

有出售平房的吗?我需要400平米,有拆迁评估报告的请与我联系:13848493176

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .