ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠪᠢᠰᠴᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ包头地铁开工建设

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠪᠢᠰᠴᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠷᠬᠢᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠰᠦᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 182.5 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠢ 6 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠦ 1 ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ《ᠡᠷᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌》 ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ

包头地铁开工建设

5月21日上午,包头市轨道交通项目开工仪式在首开站世纪鹿园站隆重举行,这是包头历史上单项投资最大的基础设施项目。

  记者了解到,包头市地铁项目规划6条线路,共182.5km,全网共设车站125座。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .