ᠨᠠᠶ᠋ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ《 6•1》 ᠤ···八部门联合部署“六一”国际儿童节庆祝活动

 

ᠨᠠᠶ᠋ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ《 6•1》 ᠤ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠰᠢᠠᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠡ 19 ᠪ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ (ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ᠋ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠦᠦ ᠰᠢ) 2017 ᠤᠠ ᠪ《6•1》ᠪ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠋ ᠵᠢᠡ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ 8 ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ᠋ ᠬᠠᠮᠳᠦᠷᠠᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠋ ᠤᠷᠦᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢᠯᠠ ᠲᠤᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠠᠳᠦᠪᠳᠤ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ《6•1》ᠪ ᠳᠠᠯᠠᠬᠡᠢ᠋ ᠵᠢᠡ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠋ ᠢ ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶ᠍ᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠪᠠᠶ᠍ᠠᠷ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠠᠢ᠋ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠋ ᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠋ ᠬᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠡ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

八部门联合部署“六一”国际儿童节庆祝活动

法制网北京5月20日讯 记者陈丽平 2017年“六一”国际儿童节将至,全国妇联等8部门联合印发通知,要求各地和有关部门深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和未成年人思想道德建设工作安排部署,组织好主题鲜明、内容丰富的“六一”国际儿童节庆祝活动,让儿童度过一个快乐而有意义的节日。
 来源:法制日报

Posted in ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ|儿童乐园 and tagged .