ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ《ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠩᠨᠡᠬᠡ》深受牧民欢迎的“凿绒队”

ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ《ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠩᠨᠡᠬᠡ》

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠣᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠣᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠣᠧᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠯᠠᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠩᠨᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠨᠠᠠᠠᠣ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠳᠠᠯᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠠᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ  ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠦᠴᠣ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠣ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠮᠨᠠᠨ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠠ ᠨᠡᠢᠬᠡᠮ ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠴᠣ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
  ᠮᠦᠩᠬᠡᠦᠢᠯᠵᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠣᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠣᠧᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠣᠪᠣᠯᠠᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨᠢᠬᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠠᠷᠠᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠰᠠᠠᠮᠨᠠᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠠᠭᠨᠡᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠵᠣ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠨᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠨᠠᠠᠠᠣ ᠴᠠᠭ ᠣᠷᠳᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠳᠠ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠣᠨ ᠠᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠣ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠨᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠦᠢᠯᠵᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ᠄ 《 ᠪᠢ ᠣᠳᠣ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠬᠡᠣᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠣᠨ ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠣᠨ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠴᠢᠬᠡᠣᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠢᠠᠭᠭᠠᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ》ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃
  ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠩᠨᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠨ᠂ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠴᠣ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡᠦᠢᠯᠵᠠᠢ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠴᠢᠬᠡᠣᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠣᠭ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠢᠠᠭᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠮᠦᠩᠬᠡᠦᠢᠯᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠭᠣᠰ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ᠄ 《ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠣᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠠᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠦᠴᠢᠬᠡᠣᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠪᠠᠷᠣᠭ ᠲᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠢᠠᠭᠭᠠᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠰᠠᠭᠣᠭᠠᠣᠨ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠪᠠᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷ ᠲᠣ ᠢᠳᠡᠵᠣ ᠣᠣᠭᠣᠵᠣ᠂ ᠬᠣᠨᠳᠠᠣ ᠨᠢ ᠴᠣ ᠪᠦᠷ ᠵᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠨᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃
  ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠣᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠨᠠᠠᠠᠣ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠣ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠯᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠨ ᠰᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠮᠨᠠᠵᠣ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠰᠢᠭ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠴᠣ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠮᠨᠠᠵᠣ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠳᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠣᠷᠠᠣᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠨᠠᠪᠡᠯ 20 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠯ 10 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠣᠭ ᠬᠣᠶᠡᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠦᠰᠴᠠᠢ᠃
  ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠣᠷᠠᠠᠳᠣᠭᠣᠰ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ᠄ 《 ᠮᠠᠨᠣᠰ ᠣᠳᠣ ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠣᠨ ᠲᠳᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨᠣᠰ ᠲᠣ ᠴᠣᠬᠣᠮ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨᠣᠰ ᠣᠳᠣ ᠪᠦᠷ ᠵᠢᠷᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ᠂ ᠰᠠᠮᠨᠠᠵᠣ ᠲᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠢᠷᠡᠬᠡᠣᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ》ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠤ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

深受牧民欢迎的“凿绒队”

近几年来,在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗白彦花镇乌宝力格嘎查的草原上,活跃着一支深受牧民欢迎的“凿绒队”。(略文)
来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网编译

Posted in ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ| 财富信息 and tagged .