ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠡᠶᠡᠳᠣ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ···厄鲁特人非物质文化遗产诵经 抄经实践教学课在中央民族大学进行

ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠡᠶᠡᠳᠣ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ —— ᠨᠤᠮ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠤᠯᠪᠠ

ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠳᠤ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ —— ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠬᠡᠩᠭᠡᠢ ( ᠮᠠᠮᠠ) ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 2017 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠰ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠡᠶᠡᠳᠣ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ —— ᠨᠤᠮ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

厄鲁特人非物质文化遗产诵经 抄经实践教学课 在中央民族大学进行

新疆伊犁厄鲁特蒙古人那木吉拉非物质文化遗产诵经,抄经实践教学课2017年5月16日在中央民族大学蒙古语言文学系进行。
来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网编译

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .