ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠰᠢᠬᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ···中国滑翔伞队首次夺得团体世界冠军

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠰᠢᠬᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2017 ᠤᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ 52 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

中国滑翔伞队首次夺得团体世界冠军

第九届世界滑翔伞定点锦标赛于5月5日至13日在阿尔巴尼亚发罗拉举行。经过紧张激烈的9轮比赛,中国队以总成绩52分战胜了塞尔维亚队,获得团体冠军。
来源:新华网

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .