ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠱᠺᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠠ ᠳᠦ 1.2 ···新疆塔县地震受灾群众2460户1.2万人

ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠱᠺᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠠ ᠳᠦ 1.2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠱᠺᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ (ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠩ᠂ ᠹᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠪᠦᠧᠧ ) ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠱᠺᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦ 5.5 ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ᠂ 11 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 11᠄00 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ 8 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠨᠳᠡᠵᠦ᠂ 23 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠤᠴᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 5 ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 2460 ᠡᠷᠦᠬᠡ᠂ 1.2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠱᠺᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠺᠦᠽᠭᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ 220 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠤᠴᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ 1520 ᠳᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ

新疆塔县地震受灾群众2460户1.2万人

今天早晨05时58分在新疆喀什地区塔什库尔干县发生5.5级地震,震源深度8千米。据新疆地震最新消息今天:塔县受灾群众2460户1.2万人。距喀什220公里,距乌鲁木齐市1251公里。
来源:天气网

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点关注 and tagged .