ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠺᠠᠱᠭᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠱᠺᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦ 5.5 ···新疆5.5级地震 边防官兵迅速驰援

ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠺᠠᠱᠭᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠱᠺᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦ 5.5 ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠪᠡ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 5᠄58 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠺᠠᠱᠭᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠱᠺᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ(ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ 37.58 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 75.25 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ) ᠳᠦ 5.5 ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 8 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

新疆5.5级地震 边防官兵迅速驰援

5月11日5时58分在新疆喀什地区塔什库尔干县(北纬37.58度,东经75.25度)发生5.5级地震,震源深度8千米。震中5公里范围内平均海拔约4347米。
来源:新华网

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .