ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠽᠧᠢ᠄ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ·故宫博物院:拟10月取消现场售票 全部网络售票

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠽᠧᠢ᠄ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠨᠧᠲ  ᠲᠤ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠨ ᠵᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠥᠨᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠬᠡᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ (10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠨ᠂ ᠴᠦᠮ ᠨᠧᠲ  ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ 《ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠰᠣᠨᠢᠨ

故宫博物院:拟10月取消现场售票 全部网络售票

故宫博物院近日召开新闻发布会,院长单霁翔称,拟在今年第四季度(10月下旬起),取消现场售票,实行全网络售票参观,最终实现“分时段售票、分时段参观、有效控制观众流量”。为解决无智能手机、无线上支付能力及行程无法更改等问题,满足入院要求强烈等特殊人群的需求,拟在午门设置可以补票的综合服务窗口。这一政策将于今年7月试行,并将于10月下旬择机实施。

来源:新华网

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .