ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ···阿尔山获得联合国教科文组织世界地质公园称号

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠨᠭᠬᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠤᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ 201 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠨᠭᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠨᠭᠬᠢᠬᠡᠳ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠴᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠂ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠨᠭᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

阿尔山获得联合国教科文组织世界地质公园称号

记者从内蒙古自治区国土厅获悉,近日闭幕的联合国教科文组织执行局第201次会议决定,正式批准内蒙古阿尔山加入世界地质公园网络,成为我国第34个联合国教科文组织世界地质公园。这是我区继克什克腾世界地质公园、阿拉善沙漠世界地质公园之后的第三个世界地质公园。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .