ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠳᠡᠷᠬᠡ镶黄旗——呼和浩特直达车

ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠳᠡᠷᠬᠡ

ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ——ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠂
  ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠡ ——ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠢᠨᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠷᠬᠡ᠂
  ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠬᠦᠮ᠂ᠠᠮᠤᠷ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ᠂ᠠᠰᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠲᠠᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃
  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 13674897371
  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠄ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ

镶黄旗——呼和浩特直达车

黄旗→_→呼市 ,
  呼市→_→黄旗。
  此车长期有效,
  联系电话:13674897371
  联系人 :朝鲁孟

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .