ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ᠄ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ···锡林浩特:招聘蒙餐面案

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ᠄ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ᠄ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ ᠂15148535190

文图无关

锡林浩特:招聘蒙餐面案

锡林浩特市:招聘蒙餐面案,工资面议。

联系电话,15148535190.

Posted in ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ| 招聘信息 and tagged .