《ᠶᠤᠧᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ》ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ·正蓝旗举办“元上都杯”全盟诗歌朗诵会

《ᠶᠤᠧᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ》ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ᠂ ᠶᠤᠧᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠲᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 5 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠡᠭ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ 《ᠶᠤᠧᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ 》ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠳᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

正蓝旗举办“元上都杯”全盟诗歌朗诵会

近日,为庆祝内蒙古自治区成立70年、元上都遗址申遗成功5周年的巨大变化,为进一步有效推进蒙古语标准音的推广和普及工作,正蓝旗举办了“元上都杯”全盟诗歌朗诵会。来自全盟各地的15名蒙语诗歌爱好者,参加了“元上都杯”诗歌朗诵比赛。
 来源:正蓝旗民族宗教事务局

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .