ᠬᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ《ᠬᠤᠤᠰ ᠪᠠᠶᠠᠷ》 ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ兴安盟昨日举办群众文化节庆祝自治区成立70周年

ᠬᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ 《ᠬᠤᠤᠰ ᠪᠠᠶᠠᠷ》 ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ

2017 ᠤᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ 《ᠬᠤᠤᠰ ᠪᠠᠶᠠᠷ》 ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠭᠳᠤᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

兴安盟昨日举办群众文化节庆祝自治区成立70周年

5月1日是内蒙古自治区成立70周年的日子。昨天,乌兰浩特市五一广场气氛欢腾热烈,“守望相助亮丽兴安庆祝内蒙古自治区成立70周年兴安盟‘五一’群众文化节”隆重开幕,各族群众载歌载舞,共同庆祝内蒙古自治区成立70周年。

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .