ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 3638 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ ·内蒙古大小畜产仔3638万头只

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 3638 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ 98.9% ᠪᠡᠷ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 3638 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠ ᠪᠤᠭ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ 98.9% ᠪᠡᠷ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 1.16 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ 0.6% ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

内蒙古大小畜产仔3638万头只

记者从内蒙古自治区农牧业厅获悉,全区畜牧业生产保持稳定,接羔保育工作进展顺利,据行业统计,一季度全区大小畜产仔3638万头只,仔畜成活率达到98.9%。截至3月底,全区牲畜总头数达到1.16亿头只。

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ |农牧信息 and tagged .