ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ:《 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ·内蒙古:验收命名“内蒙古白绒山羊”新品种

 

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ :《 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠠᠪᠴᠦ ᠨᠠᠷᠠᠢᠳᠴᠠᠢ

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠠ ᠪᠤᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠠᠠ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠳᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠠ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠰ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠡᠡ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠷᠳᠦᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠬ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠠ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠡ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠂ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠦ ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠡᠷᠴᠢ ᠰᠠᠢᠳᠠᠢ ᠂ ᠳᠤᠩ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠦ ᠂《ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ ᠠᠯᠮᠠᠰ》᠂《ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠡ ᠠᠯᠳᠠ》ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃
  ᠡᠬᠦᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠥᠰ ᠤᠨ 20 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠦᠠ ᠂ ᠤᠯᠥᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠤᠷᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠳᠦ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠮᠦᠨᠴᠦ 2014 ᠤᠠ ᠶᠢᠨ APEC ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠦᠮᠦᠷᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠂ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠵᠦᠬᠦᠠ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ《ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤᠷᠬᠤᠳᠠᠢ 》ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ

内蒙古:验收命名“内蒙古白绒山羊”新品种

内蒙古白绒山羊是由蒙古山羊经过长期选育而形成的绒肉兼用型地方良种,分为阿尔巴斯、二狼山和阿拉善白绒山羊3个类型,主要分布在鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、阿拉善盟,以羊绒柔韧度强、细度高、纤维长、光泽好、强度大、白度高而闻名于世,被称为“纤维钻石”“软黄金”。
  其中,阿尔巴斯白绒山羊是中国20个优良品种之一,属国家动物遗传资源保护名录一级保护品种,是国家优质羊绒生产的主要品种之一,是品牌鄂尔多斯羊绒制品的主要原料,也是2014年APEC峰会国礼羊绒披肩、羊绒围巾的原材料;羊肉被誉为“肉中之人参”,高蛋白低脂肪,营养价值高。

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .