ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ·内蒙古斌巴民族工艺有限公司招聘信息

ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂
  ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ 1ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ᠱᠠᠪᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ 4 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃
  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠄ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 15144899666

内蒙古斌巴民族工艺有限公司招聘信息

内蒙古斌巴民族工艺有限公司招聘信息
职位:做电商工作人员1名
(网络,制图,公众平台等)
职位:学徒人员3名(男)
工作地点:四子王旗乌兰花镇
联系人:斯楞格
电话:15144899666

Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ|民族工艺 and tagged .