ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠥᠭᠡᠬᠤᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢᠧᠠᠨ ·呼和浩特:近日起电子往来台湾通行证启用

ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠥᠭᠡᠬᠤᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢᠧᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠥ ᠦᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠠ

ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠦᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠂ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 24 ᠦ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠬᠥᠭᠡᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢᠧᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠥ ᠦᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠥ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠠᠢᠧᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠥ ᠦᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠥᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠯᠤᠪᠯᠡᠵᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠮᠠᠶᠢᠬ ᠤᠨ ᠦᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠥᠷᠤᠯᠴᠡᠬᠥ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠮᠠᠯ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠬ ᠂ ᠲᠠᠢᠧᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠸᠢᠰᠠ ᠴᠤᠬᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠥ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠦᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠢᠧᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠥ ᠦᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠪᠦᠬᠥᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠭᠠᠳ 10 ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠥᠯᠢ 16 ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠤᠢ ᠬᠥᠮᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠦᠨ 5 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠪᠦᠬᠥᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠥ ᠦᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠢᠧᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠥ ᠦᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠦᠨ ᠯᠡ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠧᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠥ ᠦᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠴᠤᠬᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠪᠦᠬᠥᠢ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠥ ᠦᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠴᠤᠬᠤᠯᠳᠠ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠠᠢᠧᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠥ ᠦᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠤᠰ ᠠᠰᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠬᠤᠯᠳᠠ ᠨᠡᠮᠡᠬᠥᠯᠬᠥ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠨ 7 ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠥ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

呼和浩特:近日起电子往来台湾通行证启用

按照公安部出入境管理局、自治区公安厅出入境管理局统一部署安排,4月24日起,呼和浩特市公安局出入境管理部门将全面启用电子往来台湾通行证。

据悉,电子往来台湾通行证为参照有关国际标准设计制作的卡式证件,内嵌非接触式集成电路芯片,前往台湾签注不再采取纸式的方式,而是直接打印在证件背面,并可重复擦写。成人电子往来台湾通行证有效期延长为10年,对未满16周岁的仍签发5年有效通行证。

根据《中华人民共和国出境入境管理法》有关规定,经国务院批准,申领电子往来台湾通行证应当按规定留存持证人指纹信息,留存指纹信息的持证人出入境时,可以按规定自助通关。

而在电子往来台湾通行证启用后,纸式往来台湾通行证和贴纸签注可以继续使用。

持有电子往来台湾通行证,需单独加注签注的,目前仍需7个工作日。

来源:内蒙古新闻网

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .