ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠵᠸᠦ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠨᠤᠮᠧᠷᠲᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠭᠡ ·天舟一号货运飞船发射取得圆满成功

ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠵᠸᠦ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠨᠤᠮᠧᠷᠲᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠬᠡᠷᠬᠡᠵᠠᠢ

4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 19᠄ 41 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠵᠸᠦ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠨᠤᠮᠧᠷᠲᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠵᠧᠩ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠶᠢᠷᠦᠯᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠧᠨᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠷᠬᠡᠬᠦ ᠳᠦᠪ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ 596 ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠲᠡᠶᠢᠷᠦᠯᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠵᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠦᠬᠡᠷᠬᠡᠯᠳᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

天舟一号货运飞船发射取得圆满成功

4月20日19时41分,搭载着天舟一号货运飞船的长征七号遥二运载火箭,在我国文昌航天发射场点火发射,约596秒后,飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,发射取得圆满成功。
来源:新华网

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点关注 and tagged .