ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ·内蒙古首条高铁关键路段将联调联试

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠺᠧᠦ᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎-ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠴᠢᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ -ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ  ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ᠃
  ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠺᠧᠦ᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎-ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠴᠢᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ - ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ  ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠦ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠺᠧᠦ᠎᠎ -ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠴᠢᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠺᠧᠦ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 286.8 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ 2018 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠮ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ-ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠺᠧᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠦ 3 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠡᠾᠧᠪᠧᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠳᠦ 《ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ 》 ᠬᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃(ᠳᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ)
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠭᠤᠧᠩ ᠮᠢᠩ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

内蒙古首条高铁关键路段将联调联试

近日从呼和浩特铁路局获悉,内蒙古首条高铁张(张家口)呼(呼和浩特)客专乌兰察布至呼和浩特东段预计5月初进入联调联试阶段,为实现张呼客专乌兰察布至呼和浩特东段今年按期开通创造条件。
  张呼客专途经呼和浩特东、乌兰察布、张家口,全长286.8公里,预计2018年建成。
  与京张铁路联通后,呼和浩特至北京运行时间将缩短至3小时以内,京津冀地区旅客可实现内蒙古草原“一日游”。
   来源:内蒙古新闻网

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点关注 and tagged .