ᠮᠸ᠋ᠩ ᠰᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ···蒙星内蒙特产真诚欢迎您

ᠮᠸ᠋ᠩ ᠰᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠤᠭᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠮᠸ᠋ᠩ ᠰᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠤᠭᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠰ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠪᠤᠷᠴᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠢᠯᠡᠰ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢ ᠯᠦᠸᠸ ᠹᠸ᠋ᠩ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 15049145773

蒙星内蒙特产真诚欢迎您

蒙星内蒙特产真诚欢迎各大团体个人的光临惠顾我店经营各大品牌纯正牛肉干,奶酪,奶酒,民族工艺品等系列产品。地址:新城区西落凤街,联系电话:15049145773

Posted in ᠲᠠᠨᠭᠰᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ |舌尖美味.