ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠄ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠳ᠋ᠸᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ内蒙古:小模特 大T台

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠄ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠳ᠋ᠸᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ

4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2017 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠳ᠋ᠸᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠩᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ 300 ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠳ᠋ᠸᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

内蒙古:小模特 大T台

4月15日下午,第五季中国好猫步暨第二届内蒙古时装秀少儿模特大赛决赛在呼和浩特举行。
  本届少儿模特大赛由中国少儿模特协会内蒙古总部主办,有包头,鄂尔多斯、呼和浩特等多个赛区300多名小模特参加内蒙古总决赛。
来源:内蒙古新闻网

Posted in ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ|儿童乐园 and tagged .