ᠭᠦᠶ᠋ᠵᠧᠤ ᠳᠦ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠦ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ ·贵州客车翻车坠河事故

ᠭᠦᠶ᠋ᠵᠧᠤ ᠳᠦ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠦ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠨᠳᠡᠵᠡᠢ

4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠦᠶ᠋ᠵᠧᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠶ᠋ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠢ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠸᠧᠩ ᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠺᠠᠢ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠦ ᠤᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠤᠳᠤ ᠪᠡᠷ 13 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠨᠳᠡᠵᠦ᠂ 6 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠵᠠᠢ᠃
  ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠦ ᠡᠨᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠋ᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠳ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

贵州客车翻车坠河事故

4月17日上午,一辆由贵州省贵阳市开阳县发往瓮安县的客车在开阳县境内发生交通事故,翻车坠河。根据记者在事故现场了解的最新情况,目前事故已造成13人死亡、6人受伤。
  据悉,目前,事故原因调查工作全面展开,所涉运营企业负责人已被公安部门控制,伤者正在医院接受抢救。
  来源:山西新闻网

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .