ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠲᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 855 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ· 举办成吉思汗诞生855周年庆典活动

 

ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠲᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 855 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠦᠪᠡᠲᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠪᠡ

ᠠᠷᠠ ᠲᠤᠨᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠯᠵᠢᠯ ᠡᠰᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠣ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠲᠠᠰ ᠠᠮᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠡ︕ ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠡᠨᠲᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 855 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠲᠡᠰᠢᠷᠠᠮ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠪᠡᠲᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠷᠠᠰᠠᠭᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 14 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠲᠤᠨ ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠢᠮᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 《ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠢ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠴᠡᠭᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠲᠠᠨ ᠬᠦᠵᠢ ᠵᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

乌拉特中旗蒙古族中学举办成吉思汗诞生855周年庆典活动

为了纪念伟大的成吉思汗诞辰855周年,2017年4月14日蒙校组织开展了丰富多彩的校园活动。
  在《伊金桑》齐诵读环节,100名男生齐读。全校师生身着华丽的民族服饰参加活动,社会人士、乌后旗民族园区的同行前来助兴。
  这些颂词,不仅在成吉思汗宫帐和苏勒德祭坛每日念颂,而且在整个鄂尔多斯广泛流行。每家每户在新的一天开始时,都在“黑慕热”(天马旗)祭台上烧香柏,由家里的男性一起跪拜,念诵以赞颂、祈祷为主要内容的《伊金桑》和《苏勒德桑》,表达对成吉思汗的虔诚,祈祷全家无灾无难,过平安日子。这些颂词,逐渐也成为成吉思汗祭奠祭词的重要组成部分。
  来源:互联网,内蒙古启言网整理编译

Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ|教育培训 and tagged .