ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ西乌旗:出售家属楼

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠦᠪ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 100 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠣᠷᠤᠴᠠ᠂ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠴᠤᠭ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13947393319

文图无关

西乌旗:出售家属楼

西乌旗人大家属楼100平米住宅楼(第三层)欲出售,带一车库.一仓库,价格面议,非诚勿扰!

联系电话:13947393319.

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .