ᠪᠦᠬᠥ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠤᠬ 20 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ·全球近20亿人喝污染水

ᠪᠦᠬᠥ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠤᠬ 20 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ

ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠦᠬᠥ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠤᠬ 20 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠢᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠶᠤᠯᠬᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠭᠤ ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠣ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠥᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡᠨᠭᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠬᠥᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ  ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠥᠯᠬᠥ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠠᠢ ᠃
  ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ 《ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠴᠠ 》ᠭᠡᠬᠦ 2017 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠥ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠥᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥᠯᠤᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 3 ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠤᠪ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠪᠡᠷ 4.9% ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠥᠯᠵᠤ ᠤᠰᠤ ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠬᠥᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥᠯᠤᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ 80% ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠯᠡ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠥᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠥᠢᠴᠡ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠬᠥ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠥᠯᠬᠥ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠂ ᠨᠠᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠶᠡᠷᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠠᠢ ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

全球近20亿人喝污染水

世界卫生组织官员近日说,全球近20亿人被迫喝着受粪便污染的水,面临感染霍乱、痢疾、伤寒、脊髓灰质炎等疾病的风险,大部分国家需要在饮用水卫生方面大幅增加投入。
  世卫组织公共卫生、环境和健康部门主管玛丽亚·内拉说:“受污染的饮用水估计每年造成50多万人因腹泻死亡,而且是多种被忽视的热带病的主要成因,其中包括肠道蠕虫、血吸虫病和沙眼。”
  世卫组织当天发布“联合国水机制”2017年全球环境卫生和饮用水分析评估报告,对各国过去3年平均增加4.9%的财政预算用于改善水、环境和个人卫生状况表示欢迎。报告同时指出,80%的国家表示,仅靠自身无法提供充足资金实现本国在这方面设定的目标,尤其是许多发展中国家并不总能持续提供安全、可靠的服务。
    来源:新华网  

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .