ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠰᠦᠨ·全国冠军赛:孙杨男子800米自由泳夺冠

ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠰᠦᠨ ᠶᠠᠩ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 800 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠤ ᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ

4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ13 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠩᠳᠤᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ 2017 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 800 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠤ ᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠦᠨ ᠶᠠᠩ 7 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ 48 ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ 33  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠡ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

全国冠军赛:孙杨男子800米自由泳夺冠

4月13日,孙杨在比赛中。当日,在山东青岛进行的2017年全国游泳冠军赛暨第十三届全运会预选赛男子800米自由泳决赛中,浙江选手孙杨以7分48秒33的成绩夺冠。
 来源:新华网

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .