ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷᠴᠢᠨ ——ᠠ᠊·ᠨᠤᠷᠪᠤ蒙古象棋老将阿·诺日布

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷᠴᠢᠨ —— ᠠ᠊ · ᠨᠤᠷᠪᠤ

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ᠁ ᠮᠠᠯᠲ᠋ᠠ᠂ ᠳ᠋ᠧᠨᠮᠠᠷᠺ᠁ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠳ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠ᠊ ·ᠨᠤᠷᠪᠤ ᠪᠤᠷᠪᠢ ᠪᠤᠬᠢᠰᠭᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁
  ᠠ᠊ ·ᠨᠤᠷᠪᠤ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠤᠯᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ᠃
  ᠦᠶᠦᠭ ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠠ᠊ · ᠨᠤᠷᠪᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠪᠦᠷᠲᠤᠯᠡᠵᠥ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
  ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠭᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯᠬᠦᠳᠡᠭ ᠲᠤᠮᠤ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠥ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠠ᠊ ·ᠨᠤᠷᠪᠤ ᠭᠤᠧᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 
 

蒙古象棋老将阿·诺日布

在北京、上海、南京……当阿·敖日布雕刻蒙古象棋的时候,更是吸引了中外游客好奇的目光……几块普通的木头经过他手精心雕琢后,将军、骆驼、老虎等一个个形态各异的蒙古象棋子便活灵活现地出现在眼前。
 阿·诺日布从小就热爱民间雕刻艺术,多年来创作了大量的蒙古象棋、马头琴、马汉板等民间工艺品。他所创作的蒙古族传统手工雕刻技艺,不用笔提高勾勒,完全凭自己的想象进行创作,雕刻材料全部选用草原上的树木和牛羊骨等。
 他创作出的“蒙古象棋”被编入了《北京国际艺术精品博览》一书、“汉马刮板”获得国家外观设计专利。2005年,阿·诺日布被内蒙古自治区级“民间工艺美术大师”称号。在2008年北京奥运会“中国故事”文化展示活动中,他首次代表内蒙古向世人展示了自己的蒙古象棋雕刻艺术。
   来源:互联网

 
Posted in ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠮᠤᠷ| 每日嘉宾 and tagged .