ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠄ ᠬᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ鄂温克旗巴镇:出售楼房

ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠄ ᠬᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠸᠡᠨᠭᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠤᠬᠤᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠨ ᠵᠢᠤᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ 97 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠂ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13847064088

文图无关

鄂温克旗巴镇:出售楼房

鄂温克旗巴镇安居小区27号楼有一四楼,面积97平方米,3室一厅,两个阳台,室内装修较好,临近新辉幼儿园,交通便利,手续齐全可贷款。
   联系电话:13847064088。

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .