ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ零售美味营养又正宗的正蓝旗奶豆腐

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡ᠂ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ᠂ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠂ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 15048935898

零售美味营养又正宗的正蓝旗奶豆腐

零售美味营养又正宗的正蓝旗奶豆腐,有原味、甜味两种口味。价格绝对便宜,而且还保证绝对安全好吃,欢迎大家选购。
   电话:15048935898

Posted in ᠲᠠᠨᠭᠰᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ |舌尖美味 and tagged .