ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠢ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ· 民族歌舞即将亮相柏林舞台

 

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠢ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠪᠴᠡᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ

ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠭᠤᠴᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠴᠡᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ ᠃
   ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ《ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠣᠨ —— 2017 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ·ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ 》 ᠦᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 

民族歌舞即将亮相柏林舞台

6日,一场民族特色浓郁的歌舞惠民演出在呼和浩特民族剧场拉开帷幕。精彩的歌舞表演赢得观众的阵阵掌声,悠扬的草原乐曲让人心旷神怡。
  本场演出与以往不同的是,此次登台献艺的是呼和浩特民族演艺集团民族歌舞剧院特别准备的精品节目,这些节目即将代表内蒙古登上在柏林举办的“美丽草原我的家—2017年德国·中国内蒙古文化年”开幕式舞台。
  来源: 呼和浩特日报

 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .