ᠡᠾᠧᠨᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ为让学生近距离接触动物 河南一学校斥资百万自建动物园

ᠡᠾᠧᠨᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ

ᠡᠾᠧᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠧᠩᠴᠢᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠢᠭᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠴᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠰ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠤᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠬᠡ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠱᠤᠤ ᠪᠤᠭᠤ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠰ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃
  ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠳᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ 2000 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ 100 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠮᠨᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃
  ᠳᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ 1996 ᠤᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 9000 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠳᠤ ᠪᠡᠷ 2000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 

为让学生近距离接触动物 河南一学校斥资百万自建动物园

封丘县实新学校最近“火了”。这所位于河南新乡市封丘县尹岗乡的民办九年制学校在校园里建造了动物园,让学生能近距离和动物接触。近日,实新学校一名老师告诉北京青年报记者,学校最早在2000年就建了一处小型的动物园,2016年9月又出资100万元建立了一个较大型的动物园,有两名老师负责动物的饲养及清洁,并联系了兽医对动物进行防疫及医治。
  封丘县实新学校官网介绍,学校是一所九年一贯制全封闭寄宿制民办学校,创办于1996年8月,现累计投资达9000万元,有近2000名学生。
   来源:新华网

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .