ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠨᠭᠬᠡᠷ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ阿巴嘎旗恩格尔小区有一处楼房出售

ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠨᠭᠬᠡᠷ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠨᠭᠬᠡᠷ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠴᠤᠭ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠂ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠃
  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13947398038 13694786524

文图无关

阿巴嘎旗恩格尔小区有一处楼房出售

阿巴嘎旗恩格尔小区有一处楼房出售,二楼,,带20平米多的车库,精装修,带全套家居!地段好,小区大门离蒙校和广场不到100米,能看到别力古台公园的风景因为是最后一排。价格面议!
  联系电话:13947398038
       13694786524

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .