59.60 ᠺᠠᠷᠠᠲ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠳᠤ·59.60克拉粉红钻香港拍卖创纪录

59.60 ᠺᠠᠷᠠᠲ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 《ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠤᠨ》ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 59.60 ᠺᠠᠷᠠᠲ ᠤᠨ ᠵᠤᠤᠪᠠᠩ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ 5 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ 5303.75ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠋ᠭᠠᠩ ᠶᠤᠧᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ (ᠪᠠᠷᠤᠭ 7120 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ) ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠪᠡ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

59.60克拉粉红钻香港拍卖创纪录

近日,一枚名为“粉红之星”的59.60克拉椭圆形内部无瑕艳彩粉红钻在香港苏富比瑰丽珠宝及翡翠首饰2017年春拍上以总额5亿5303.75万港元(约合7120万美元)拍出,创下世界钻石珠宝类拍卖最高价纪录。
    来源:新华网

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .