ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ᠄ ᠮᠤᠳᠤᠴᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ锡盟:木工找工作

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ᠄ ᠮᠤᠳᠤᠴᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 15047946943

文图无关

锡盟:木工找工作

本人承包中小型装潢工程及各种木工零活,技术高、工具全。有意者请与乌师傅联系。联系电话:15047946943

Posted in ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ | 招聘信息 and tagged .