《ᠪᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ》ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ · 镶黄旗举办了蒙语诗歌朗诵大赛

《ᠪᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ》ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠢᠭᠠᠨ ᠨᠢᠵᠢᠬᠢᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ《 ᠪᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ》ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠢᠬᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠨᠠᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠵᠢᠬᠢᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃
  ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ《ᠪᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ》ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠢᠬᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 87 ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠨ 16 ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠳᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠵᠢᠡᠨ ᠤᠶᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠡ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

镶黄旗举办了蒙语诗歌朗诵大赛

近日,内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗民族宗教事务局、文联、牧民作家协会联合举办了牧民业余作家蒙古语诗歌朗诵大赛。
  此次比赛分为作品、朗诵、现场作诗三个阶段进行评分。共收到来自全国各地的87个作品,其中16个作品进入朗诵阶段并获奖。
来源:镶黄旗政府门户网站

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .