ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ《ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ 》8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ·蒙古国“东方之韵”校园中文歌曲大赛成功举办

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ《ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ 》8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

《 ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ 》8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ 21 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 92 ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ《 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 》 ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

蒙古国第八届”东方之韵”校园中文歌曲大赛成功举办

蒙古国第八届“东方之韵”校园中文歌曲大赛近日在乌兰巴托歌剧院举办。来自蒙古国乌兰巴托、达尔汗、额尔登特等各地21所中小学校选送的92名选手参加了此次比赛。
   来源:东方网

Posted in ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ|儿童乐园 and tagged .