ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠡᠬᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ 第三届“罕水之音”呼麦演唱大赛举办

ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠡᠬᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ《 ᠬᠠᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ》ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ

3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 30 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠡᠬᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠣᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

锡林郭勒盟举办第三届“罕水之音”呼麦演唱大赛

锡林郭勒盟第三届“罕水之音”呼麦演唱大赛,于2017年3月30日在西乌珠穆沁旗举办。
  来源:大草原新闻

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .