ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠰᠴᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ青海湖开湖水鸟增多

ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠰᠴᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ 1.3 ᠳᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ

3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ 23 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠰᠤ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 26 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠤ 1 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠢᠷᠢᠳᠡᠢ ᠮᠦᠰᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ 1.3 ᠳᠦᠮᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠪᠢ 15 ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ

青海湖开湖 水鸟增加1.3万余只

3月28日,青海湖国家级自然保护区管理局公布的春季生物多样性监测显示,受大风天气影响,3月23日以后青海湖冰封的湖面逐渐被吹开,至26日,青海湖周边沿岸部分区域尚有1公里左右的冰面外,青海湖已基本开湖,与去年同期相比较,青海湖周边的水鸟数量增加了1.3万余只、黑颈鹤数量增加15只。
   来源:华夏经纬网

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .